Algemene Voorwaarden Hondenschool en Gedragscentrum “Hond en Gedrag”

 1. Aanmelding voor cursussen dient schriftelijk te geschieden. Op verzoek wordt u een inschrijfformulier verstrekt.

 2. Inschrijving voor een cursus verplicht u tot betaling van het cursusgeld uiterlijk op de eerste les van de betreffende cursus.

 3. Een cursus bestaat uit 8 of 10 wekelijkse lessen.

 4. Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus, behoudt Hondenschool Hond en Gedrag zich het recht voor om een cursus te annuleren (waarbij reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd) of te verplaatsen naar een ander tijdstip.

 5. Annulering door de cursist kan uitsluitend plaatsvinden tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus, waarbij reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd onder aftrek van € 15,00 administratiekosten.

 6. Indien binnen de gestelde termijn van 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd kunnen betaalde cursusgelden niet worden gerestitueerd.

 7. Er kan slechts worden afgezien van de verplichting tot betaling indien daarvoor naar het oordeel van Hondenschool Hond en Gedrag bijzondere omstandigheden zijn aan te voeren.

 8. Het geheel of gedeeltelijk niet volgen van de cursus is geen reden voor restitutie van betaalde lesgelden.

 9. Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van een cursus is niet mogelijk.

 10. U bent verplicht bij de eerste les het vaccinatieboekje van de hond te tonen. Honden die niet tijdig of onvoldoende zijn gevaccineerd kunnen niet worden toegelaten tot de cursus.

 11. Bij verhindering verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden.

 12. Gemiste lessen kunnen slechts dan worden ingehaald mits deze minimaal 24 uur van tevoren zijn geannuleerd en alleen in overleg met de hondenschool.

 13. De les gaat in principe altijd door maar bij extreme weersomstandigheden kan het zijn dat de les wordt afgezegd, de les schuift dan 1 week op.

 14. Uitwerpselen van uw hond dient u onmiddellijk op te ruimen, dit geldt voor het gehele trainingsterrein.

 15. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die u en uw hond veroorzaken. Deelname is derhalve geheel voor eigen risico en schade kan niet worden verhaald op Hondenschool Hond en Gedrag.

 16. U wordt geacht een aansprakelijkeheidsverzekering, WA- of AVP-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering of AansprakelijkheidsVerzekering Particulieren) te hebben afgesloten welke ook voor uw hond(en) geldig is.

 17. Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest ernstige diarree e.d. dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met de hondenschool. U kunt pas weer deelnemen aan de cursus als u hond weer gezond is verklaard door uw dierenarts.

 18. Het gebruik van lichamelijke correcties is op de hondenschool in principe niet toegestaan. Dit kan verwijdering van de cursus tot gevolg hebben zonder dat recht op restitutie van lesgeld bestaat.

 19. Agressieve honden worden niet getolereerd in de groep. Voor deze honden zal een passende oplossing worden gevonden.

 20. Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband en een lijn van 1.20 meter. Het gebruik van andere, dan door de hondenschool voorgeschreven halsbanden, riemen e.d. kan niet worden toegestaan.

 21. Tijdens de cursussen is het niet toegestaan te roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.

 22. Honden mogen alleen los van de lijn indien de instructeur daar toestemming voor geeft.

 23. Het parkeren van de auto dient te geschieden op het terrein zelf, de openbare weg vrijlaten.

Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de cursist te kennen de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.